feromony dla mężczyzn - btb

Producent: btb

feromony dla mężczyzn - btb

Cena od: 183,00

Porównaj ceny w innych sklepach:


Feromony.be 183,00

 

Poznaj BTB. Najbardziej zaawansowane technicznie feromony na rynku europejskim.
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. Zarówno kobiety, jak mężczyźni chętniej Cię słuchają, sa szczerze zainteresowani Twoją osobą i tym co mówisz. Wzbudzasz respekt mężczyzn oraz szczere zainteresowanie kobiet. Ludzie patrzą na Ciebie z podziwem i uznaniem. Stają się gadatliwi, zwierzają się, są bliscy i bezpośredni. Czasami wręcz nie mogą przestać przy Tobie mówić. Jeżeli jesteś z partnerem blisko, feromony zawarte w BTB spotęgują Wasze doznania erotyczne. BTB to feromony, które w pierwszej kolejności otwierają ludzi. Ludzie są bardziej zrelaksowani, czują się przy Tobie komfortowo. Są przyjaźni i rozmowni. Ze względu na fakt, iż BTB poprawia kontakt i otwiera ludzi, jest również idealnym produktem dla zastosowań biznesowych.

Co zyskasz?

 

 

 


dobry kontakt, większa otwartość rozmówcy, zwiększone zaufanie +
zainteresowanie i zauroczenie Twoją osobą +
pobudzenie i dobre samopoczucie, większa pewność siebie, towarzyskość i bezpośredniość +
autorytet i poważanie, pozycję lidera +


 

Jak na BTB for Men reagują kobiety?

 
BTB for Man to zapach prawdziwego samca. Sześć czystych feromonów ludzkich podkreśla Twoją osobowość i sprawia, że postrzegnany jesteś przez otoczenie jako stanowczy i dominujący samiec, ale jednocześnie mężczyzna, któremu warto ufać i do którego warto się zbliżyć.
Kobiety chcą przebywać bliżej Ciebie, zaczepiają Cię i otwierają się przed Tobą. Niektóre stają się bardzo rozmowne, gawędziarskie i ekstremalnie przyjazne. Okazują szczere zainteresowanie Twoją osobą.
Odpowiednie związki wpływają na ich nastrój, sprawiając, że stają się one przy Tobie mniej zdenerwowane, mają świetne samopoczucie. Czasami wręcz stają się bardzo zabawowe i beztroskie, a w niektórych sytuacjach wręcz zanoszą się śmiechem.
 Kobiety w Twoim bliskim otoczeniu stają się zrelaksowane i zadziwiająco spokojne.

Jak na BTB for Women reagują mężczyźni?

  BTB for Woman to zapach prawdziwej Kobiety. Podkreśla najlepsze strony Twojej kobiecości, maskując przy tym Twoje drobne wady. Gdy aplikujesz BTB na swoją skórę, akcentujesz swoją atrakcyjność, pachniesz pożądaniem i jeżeli chcesz, możesz sprawić, że ciężko będzie się Tobie oprzeć. BTB osłabia negatywne nastawienie mężczyzn i poprawia ich samopoczucie. Mężczyźni bardziej się na Tobie skupiają i zabiegają o Twoje względy. W sytuacjach intymnych zwiększasz pożądanie swoje oraz partnera. Możesz pachnieć jak prawdziwa kobieta, budząc pożądanie otaczających Cię mężczyzn i zazdrość obserwujących koleżanek.

Jak BTB wpływa na Ciebie?

Czujesz, że potrzebujesz więcej odwagi i pewności siebie? Feromony zawarte w BTB wpływają również na Ciebie. Związki te bezpośrednio stymulując narząd nosowo-lemieszowy w Twoim nosie sprawiają, że stajesz się bardziej pobudzony, pewny siebie i towarzyski. Nie ma to nic wspólnego z efektem placebo. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej dawki adrenaliny i komunikatywności, BTB będzie dobrym wyborem. BTB poprawia również Twoje samopoczucie. Może również wpływać na zwiększenie Twojego libido.

Jak pachnie BTB?

Każdy 10ml flakon zawiera 4mg czystych feromonów w alkoholu etylowym. BTB sprawi, że Twój zapach nabierze zupełnie nowego wymiaru. Kobiety będą uwielbiać zapach Twoich perfum połączonych z BTB for Men. Mężczyźni szaleją na punkcie perfum łączonych z BTB for Women. Aby dać Tobie możliwość stosowania BTB wraz z własnymi perfumami, BTB nie zawiera żadnych dodatków zapachowych.
Zaaplikuj kilka kropel BTB na nadgarstki oraz szyję, użyj perfum jak co dzień i baw się dobrze!

Skład

W 10ml flakonie wyczujesz sześć starannie dobranych feromonów wpływających na płeć przeciwną. Proporcje feromonów zostały tak dobrane, aby podkreślić Twoją atrakcyjność, sprawić, by ludzie się przy Tobie dobrze czuli, byli zauroczeni, ale przy tym nie byli skrępowani Twoją siłą, otwierali się przed Tobą i ufali. Wybuchowa mieszanka, która gwarantuje pobudzenie Twoje i płci przeciwnej.


 
BTB for Men zawiera nie tylko najbardziej cenione i sprawdzone przez wprawnych użytkowników feromony, ale również nowoodkryte związki, które zadziwiają swoją wysoką skutecznością. Androstenon oraz Androsteron podkreślają Twoją męskość oraz pozycję lidera. Alfa-Androstenol i Androstanon sprawia, że ludzie bardziej Tobie ufają i otwierają się przed Tobą. Androstadienon uspokaja kobiety i poprawia ich samopoczucie. BTB for Men w 2008r. wzbogacony został nowoodkrytym feromonem, który wykazuje nadzwyczajną aktywność w porównaniu do dotychczas znanych związków. To najsilniejszy feromon odkryty w ciągu ostatnich kilkunastu lat.


BTB for Women zawiera Estratetraenol, esencję zapachu prawdziwej kobiety. Nutę, która pobudza zmysły mężczyzn, sprawia, że stajesz się dla niego jeszcze bardziej seksowna i pociągająca. Podstawową nutę wspierają trzy dodatkowe związki, które zwiększają jego moc. BTB for Women zawiera również Beta-Androstenol, który sprawia, że ludzie stają się przy Tobie bardziej rozmowni i przyjaźni, Androstadienon.


 

Dla kogo?

BTB jest produktem uniwersalnym, który sprawdza się bardzo dobrze zarówno podczas zajęć na uczelni, w pracy, podczas rozmów biznesowych, ale przede wszystkim podczas wieczornych spotkań z partnerem. Ze względu na swoją wysoką skuteczność, BTB to dobry produkt, aby rozpocząć swoją przygodę z feromonami.
Jeżeli uważasz, że produkt może być dla Ciebie zbyt mocny, kup Relatiuonship Magic ub feromony Chikara.

Stosowanie

Wydajność 10ml flakonu: 340 kropel
Dzienna aplikacja: 1÷6 kropel
Średni czas użytkowania przy codziennym stosowaniu: 3÷4 miesiące
Przedstawione treści zostały zamieszczone za zgodą firmy Inter Technologie
===========================================================================================================================================


 

Meet the BTB. Most technologically advanced pheromones in the European market. BTB Pheromones are not just a sexual nature, but also social. Act as an aphrodisiac fragrance. Both women and men willing to listen to you, they are sincerely interested in your person and what you say.
Inspires respect and sincere interest in men's women. People look at you with admiration and appreciation. Become talkative, zwierzają to be close and direct. Sometimes can not stop when you speak. If you're with a partner close, pheromones contained in the BTB will magnify your erotic sensations. BTB is a pheromone, which first opened people. People are more relaxed, feel comfortable with you. They are friendly and talkative. Due to the fact that the BTB improves the contact and open people, it is also ideal for business applications. What you gain? * Good contact, the greater openness of the caller, + * increased confidence and interest in your infatuation with a + * stimulating and well-being, greater certainty themselves, sociability and directness + * authority and esteem, leadership;
How to BTB for Men react to women? BTB for Man is the smell of a real male. Six pure human pheromones emphasizes your personality and makes you postrzegnany the environment as a firm and dominant male, but man, whom we trust and to whom we are closer. Women want to stay closer to you, provoke you and open up for you. Some become very talkative, chatty and extremely friendly. Prove sincere interest in your person. Suitable compounds affect their mood, making, they become less nervous when you have a great feeling. Sometimes become very playful and carefree, and in some cases, even unto the laughter. Women in your close proximity to become relaxed and surprisingly quiet. As the BTB for Women respond to men?
BTB for Woman to smell real women. Underlines the best part of your femininity, while masking your minor flaws. BTB when you apply to your skin, it emphasizes its attractiveness, smell, and if you desire, you make you will be hard to resist. BTB weakens negative attitudes of men and improve their well-being. Men are more focused on you and seek your favor. In intimate situations, and increase your desire for your partner. You smell like a real woman, awakening desire for men around you and the jealousy of watching colleagues. As BTB affect you? Do you feel that you need more courage and confidence? Pheromones contained in the BTB also affect you. These compounds directly stimulating the vomeronasal organ in the nose and your nose makes you become more energized, confident and sociable. It has nothing to do with the placebo effect. If you need an extra dose of adrenaline and communication skills, BTB will be a good choice. BTB also improves your mood. May also affect the increase in your libido.
Smells like BTB? Each 10ml bottle contains 4mg of pure pheromones in ethanol. BTB will make your fragrance will become a completely new dimension. Women will adore the smell of your perfume combined with the BTB for Men. Men go wild at the point of perfume mixed with the BTB for Women. To give you the opportunity to use BTB with their own perfume, BTB does not contain any additives fragrances. Do the few drops of BTB on the wrists and neck, use perfumes like every other day and have fun! Ingredients 10ml bottle you will smell in six carefully selected pheromones affecting the opposite sex . Proportions of pheromone was selected to highlight your attractiveness, make the people feel good when you were charmed, but at the same time they were not inhibited your strength, and opened in front of you and trust. Explosive mixture, which guarantees you and stimulate the opposite sex.
BTB for Men includes not only the most valued and tested by skilled users of pheromones, but also newly discovered compounds that astonish its high efficiency. Androstenone and Androsteron emphasize your masculinity and leadership. Alpha-Androstanon Androstenol and makes people trust you more and open up for you. Androstadienone calms women and improves their well-being. BTB for Men in 2008. enriched in pheromone was nowoodkrytym, which shows extraordinary activity as compared to previously known compounds. This is the strongest pheromone discovered over the past several years.
BTB for Women contains Estratetraenol, smell the essence of true women. Note that stimulates the senses of men, makes you to him even more sexy and attractive. The basic tone support three additional compounds that enhance its power. BTB for Women also contains beta-Androstenol, that makes people become with you more talkative and friendly, Androstadienone.
For whom? BTB is a versatile product that works well both in the classroom at school, at work, during a business negotiation, but mainly during the evening meeting with your partner. Due to its high efficiency, BTB is a good product to start your adventure with pheromones. If you feel that the product may be too strong for you, buy Relatiuonship Magic ub Chikara pheromones. Application bottle 10ml Yield: 340 drops daily application: 1 ÷ 6 drops average lifespan for daily use: 3 ÷ 4 months
The contents were posted with the consent of the company Inter Technologies

============================================================================================


Meet the BTB. Die meisten technologisch fortgeschrittenen Pheromone in den europäischen Markt. BTB Pheromone sind nicht nur sexueller Natur, sondern auch soziale. Gesetz als Aphrodisiakum Duft. Sowohl Frauen als auch Männer bereit, um Ihnen zuzuhören, sind sie herzlich in deiner Person interessiert und was Sie sagen. Ehrfurcht einflößt und das aufrichtige Interesse bei Frauen, Männer. Die Leute sehen Sie mit Bewunderung und Anerkennung. Werden Sie gesprächig, zwierzają nahe sein und direkt. Manchmal kann nicht aufhören, wenn Sie sprechen. Wenn Sie mit einem Partner in Ihrer Nähe, Pheromone im BTB enthaltenen Ihre erotischen Empfindungen zu vergrößern. BTB ist ein Pheromon, die ersten Menschen eröffnet. Die Menschen sind entspannter, sich wohl fühlen mit Ihnen. Sie sind freundlich und gesprächig. Aufgrund der Tatsache, dass die BTB verbessert den Kontakt und offene Leute, es ist auch ideal für Business-Applikationen. Was gewinnen Sie? * Ein guter Kontakt, desto größer ist die Offenheit des Anrufers, + * erhöht das Vertrauen und das Interesse an Ihrer Begeisterung mit einem + * Anregung und Wohlbefinden, mehr Sicherheit selbst, Geselligkeit und Direktheit + * Behörde und Wertschätzung, Führung &
Wie BTB für Männer reagieren auf Frauen? BTB für den Menschen ist der Geruch eines echten Männer. Sechs rein menschliche Pheromone unterstreicht Ihre Persönlichkeit und macht Sie postrzegnany die Umwelt als eine feste und dominante Männchen, sondern der Mensch, dem wir vertrauen und an wen wir uns näher. Frauen bleiben wollen näher bei Ihnen, Sie zu provozieren und eröffnen für Sie. Einige werden sehr gesprächig, gesprächig und äußerst freundlich. Beweisen Sie ernsthaftes Interesse an Ihrer Person. Geeignete Verbindungen ihre Stimmung beeinflussen, so dass sie weniger nervös, wenn Sie ein tolles Gefühl. Manchmal werden sehr verspielt und sorglos, und in einigen Fällen sogar zu das Lachen. Frauen in Ihrer Nähe entspannter zu werden und überraschend ruhig. Da der BTB für Frauen reagieren auf Männer?
BTB für Frau zu riechen richtige Frauen. Unterstreicht die besten Teil Ihrer Weiblichkeit, während Maskierung Ihrer kleinere Fehler. BTB, wenn Sie auf Ihre Haut anwenden, betont sie ihre Attraktivität, Geruch, und wenn Sie wollen, machen Sie Sie werden schwer zu widerstehen. BTB schwächt negative Einstellungen der Menschen und zur Verbesserung ihrer Wohlbefinden. Männer sind auf Dich gerichtet sind und suchen Sie Ihren Gunsten. In intimen Situationen, und steigern Sie Ihren Wunsch nach Ihrem Partner. Sie riecht wie eine richtige Frau, wecken Lust auf Männer um Sie und den Neid der Kollegen beobachten. BTB Wie auch Sie? Haben Sie das Gefühl, dass Sie mehr Mut und Zuversicht brauchen? Pheromone enthalten in der BTB auch auf Sie. Diese Verbindungen direkt Förderung der Vomeronasalorgan in der Nase und die Nase macht Sie mehr Energie, zu selbstsicher und kontaktfreudig. Es hat nichts mit der Placebo-Effekt zu tun. Wenn Sie eine extra Dosis Adrenalin und kommunikative Fähigkeiten benötigen, BTB ist eine gute Wahl. BTB verbessert auch die Stimmung. Kann sich auch auf die Zunahme Ihrer Libido.
Smells like BTB? Jeder 10ml Flasche enthält 4mg der reinen Pheromonen in Ethanol. BTB wird Ihr Duft wird eine völlig neue Dimension. Frauen lieben den Geruch von Ihr Parfüm mit dem BTB für Männer zusammen. Men go wild an dem Punkt, der Duft, mit der BTB für Frauen gemischt. Um Ihnen die Möglichkeit, BTB mit ihren eigenen Duft verwenden, wird BTB enthält keine Zusatzstoffe, Duftstoffe. Haben die paar Tropfen BTB an den Handgelenken und Hals, verwenden Sie Parfüms wie jeder andere Tag und viel Spaß! Zutaten 10ml Flasche Sie riechen in sechs sorgfältig ausgewählten Pheromone beeinflussen das andere Geschlecht . Anteil der Pheromon wurde ausgewählt, um Ihre Attraktivität zu markieren, machen die Menschen wohl fühlen, wenn Sie waren entzückt, aber zur gleichen Zeit waren sie nicht gehemmt Ihre Stärke, und öffnete vor Ihnen und Vertrauen. Explosive Mischung, die Sie fördern und das andere Geschlecht garantiert.
BTB für Männer gehören nicht nur die, sondern auch neu entdeckte Verbindungen am meisten geschätzten und von erfahrenen Benutzern Pheromone getestet, erstaunen, dass seine hohe Effizienz. Androstenon und Androsteron betonen Ihre Männlichkeit und Führung. Alpha-Androstanon Androstenol und macht die Menschen Vertrauen, das Sie mehr und eröffnet sich für Sie. Androstadienon beruhigt Frauen und verbessert deren Wohlbefinden. BTB für Männer im Jahr 2008. in Pheromon nowoodkrytym bereichert wurde, die außergewöhnliche Aktivität zeigt, als den bisher bekannten Verbindungen verglichen. Dies ist das stärkste Pheromon entdeckt in den vergangenen Jahren.
BTB für Frauen Estratetraenol enthält, riechen die Essenz der wahren Frauen. Beachten Sie, dass die Sinne des Menschen anregt, macht ihn noch mehr sexy und attraktiv. Der Grundton unterstützen drei zusätzliche Verbindungen, die ihre Macht zu stärken. BTB für Frauen auch beta-Androstenol, dass die Menschen sich mit Ihnen mehr gesprächig und freundlich, macht Androstadienon enthält.Für wen? BTB ist ein vielseitig einsetzbares Produkt, das gut funktioniert, sowohl im Klassenraum in der Schule, am Arbeitsplatz, während einer Geschäftsreise Verhandlungen, vor allem aber im Laufe des Abends Treffen mit Ihrem Partner. Aufgrund seiner hohen Effizienz, BTB ist ein gutes Produkt, um Ihr Abenteuer mit Pheromonen zu starten. Wenn Sie der Meinung, dass das Produkt zu stark sein kann für Sie, kaufen Relatiuonship Magic ub Chikara Pheromone. Tropf-Boy 10ml Ausbeute: 340 Tropfen täglich Anwendung: 1 ÷ 6 Tropfen durchschnittliche Lebenserwartung für den täglichen Gebrauch: 3 bis 4 Monate Die Inhalte wurden mit Zustimmung der Firma Inter Technologies veröffentlicht
=============================================================================================
 


Познакомьтесь с КЭК. Наиболее технологически передовые феромонов на европейском рынке. BTB Феромоны не просто сексуального характера, но и социальные. Выступать в качестве афродизиака аромат. И женщины, и мужчины готовы выслушать вас, они искренне заинтересованы в вашем лице, и что вы говорите. Вызывает уважение и искренний интерес к женщинам у мужчин. Люди смотрят на вас с восхищением и признательностью. Стать разговорчивыми, zwierzają быть тесной и прямой. Иногда не может остановиться, когда вы говорите. Если вы с партнером, тесное, феромоны, содержащиеся в BTB будет увеличивать свои эротические ощущения. КЭК является феромоном, который первым открыл людям. Люди становятся более расслабленным, чувствовать себя комфортно с вами. Они дружески настроены и разговорчив. В связи с тем, что КЭК улучшает контакт и открытые люди, но и идеально подходит для бизнес-приложений. Что Вы получаете? * Хороший контакт, тем большую открытость вызывающего абонента, + * повышение уровня доверия и интереса к вашему увлечению + * стимулирование и благополучия, больше уверенности себе, общительность и прямоту + * авторитетом и уважением, руководство &
Как BTB мужчины реагируют на женщин? КЭК для человека запах реального мужчины. Шести чисто человеческий феромон подчеркивает вашу индивидуальность и делает вас postrzegnany окружающей среды в качестве твердой и доминирующую роль мужчины, а мужчина, которому мы доверяем и которых мы ближе. Женщины хотят оставаться ближе к вам, вызвать вас и открывает для вас. Некоторые из них становятся очень разговорчивый, болтливый и очень дружественной. Докажите, искренний интерес к вашему лицу. Подходят соединений влияет на их настроение, решений, они стали меньше нервничаю, когда у вас есть большое чувство. Иногда становится очень игривая и беззаботно, а в некоторых случаях даже до смеха. Женщины в непосредственной близости, чтобы стать на удивление спокойной и тихой. В КЭК для женщин реагировать на людей?
BTB для женщины запах реальных женщин. Подчеркивает лучшие части вашей женственности, в то время как маскировка ваши незначительные недостатки. BTB Когда вы обращаетесь к вашей коже, она подчеркивает его привлекательность, запах, и если вы хотите, вы делаете вам будет трудно устоять. BTB ослабляет негативное отношение мужчин и повышения их благосостояния. У мужчин больше сосредоточено на вас и искать вашу пользу. В интимных ситуациях, и увеличить ваши желания вашего партнера. Вы запаха, как настоящая женщина, пробуждение желания для мужчин вокруг вас, и зависть коллег смотрят. BTB Как влияет на вас? Вы чувствуете, что вам нужно больше смелости и уверенности? Феромоны, содержащиеся в BTB также влияют на вас. Эти соединения непосредственное стимулирование Вомероназальный органом в носу и вашим носом делает вас стало больше напряжения, уверенно и общительны. Она не имеет ничего общего с эффектом плацебо. Если вам нужна дополнительная доза адреналина и коммуникационные навыки, BTB будет хорошим выбором. BTB также улучшает настроение. Может также повлиять на повышение своей либидо.
Пахнет КЭК? Каждый 10мл флакон содержит 4mg чистых феромонов в этаноле. BTB сделает вашу аромат станет совершенно новое измерение. Женщины будут в восторге от запаха ваших духов в сочетании с КЭК для мужчин. Дикие люди идут в точке духов смешанный с КЭК для женщин. Чтобы дать вам возможность использовать КЭК со своими духами, BTB не содержит каких-либо добавок ароматы. Ли несколько капель КЭК на запястьях и шее, использовать духи, как любой другой день и получайте удовольствие! Ингредиенты 10ml бутылка вы запаха в шесть тщательно отобранных феромонов затрагивающие противоположного пола . Пропорции феромонов был выбран чтобы подчеркнуть вашу привлекательность, делают люди чувствуют себя хорошо, когда вы были очарованы, но в то же время они не препятствуют ваши силы, и открыло перед Вами и доверие. Взрывоопасную смесь, которая гарантирует Вам и стимулировать к противоположному полу.
BTB для мужчин включает в себя не только наиболее ценные и испытан квалифицированными пользователями феромонов, а также вновь открытые соединения, которые удивили своей высокой эффективности. Androstenone Androsteron и подчеркнет вашу мужественность и руководства. Альфа-Androstanon Androstenol и заставляет людей доверять вам больше и откроет для вас. Androstadienone успокаивает женщин и повышению их благосостояния. BTB для мужчин в 2008 году. обогащенный феромонами было nowoodkrytym, которая показывает необычайной активности по сравнению с ранее известных соединений. Это сильнейший феромон обнаружены в течение последних нескольких лет.
BTB для женщин содержит Estratetraenol, запах истинной сущности женщины. Обратите внимание, что стимулирует чувства людей, заставляет его еще более сексуальный и привлекательный. Основной тон поддержка трех дополнительных соединений, которые повышают свою власть. BTB для женщин также содержит бета-Androstenol, что заставляет людей стали с вами более разговорчивыми и дружелюбно, реакций.
Для кого? BTB это универсальный продукт, который хорошо работает как в классе, в школе, на работе, во время бизнес-переговоров, но в основном в вечернее заседание с вашим партнером. Благодаря своей высокой эффективности, КЭК является хорошим продуктом для запуска приключенческих с феромонами. Если вы считаете, что данный продукт может быть слишком сильным для вас, купить Relatiuonship Magic UB Chikara феромоны. Применению бутылка 10ml Доходность: 340 капель в день заявки: 1 ÷ 6 капель средняя продолжительность жизни для ежедневного использования: 3 ÷ 4 месяца содержания были размещены с согласия компании "Интер Технологии
 

Zobacz również